Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Luce, Centrum voor Religieuze Communicatie, onderdeel van de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Universiteit van Tilburg, hierna te noemen Luce. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luce. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op www.RKbestuursacademie.nl wordt regelmatig aangevuld.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Luce aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Luce kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Luce sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en van informatie die door middel van deze website is verkregen.