Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Hindoeïsme » introductie » Hindoeïsme

Hindoeïsme

Het hindoeïsme is niet alleen de langst bestaande religie ter wereld, met ruim een miljard aanhangers is het ook nog de op twee na grootste godsdienst ter wereld. Onder de term hindoeïsme wordt een veelheid aan religieuze geloofsinhouden en praktijken verstaan die allemaal hun oorsprong vinden op het Indische subcontinent. Qua geloofsinhouden wordt het hindoeïsme gekenmerkt door de gedachte dat achter een veelvoud van fenomenen één enkelvoudige realiteit schuil gaat (ontologisch monisme), het geloof in hergeboorte van de ziel (reïncarnatie), de wet van oorzaak en gevolg (karma), een verlangen tot bevrijding van de eindeloze hergeboorte van de ziel (moksha) en het volgen van het juiste pad. Het hindoeïsme kent echter ook een kleurrijk geheel van devotionele praktijken, feesten en rituelen. Bekend zijn onder andere de verschillende vormen van yoga, de ayurvedische methode van genezen, het lichtfestival (Diwali), het kleurfestival (Holi) en de rituele reiniging in de Ganges rivier.

Kernbegrippen

Samsara – De eeuwige kringloop van het leven. Alle levende wezens worden na hun dood opnieuw geboren; reïncarnatie.

Maya – Illusie. Levende wezens zijn niet in staat de realiteit (eenheid) waar te nemen. Vanwege maya denken ze dat de realiteit meervoudig is.

Moksha – Bevrijding. Hindoes streven naar bevrijding van de eeuwige kringloop van het leven, en dus bevrijding van de illusoire realiteit die maya hen voorspiegelt. Moksha betekent niet herboren worden en terug opgenomen worden in de eenheid van de realiteit.

Karma – Actie. Elke wilsdaad heeft een gevolg. Goede daden leiden tot hogere geboorte en uiteindelijke bevrijding van Samsara, slechte daden leiden tot lagere geboorte en fysiek of emotioneel lijden.

Trimurti – De hindoeïstische drie-eenheid Brahma, Vishnu en Shiva. Brahma vertegenwoordigt schepping en creativiteit, Vishnu staat voor instandhouding en Shiva symboliseert vernietiging.

Avatar – Incarnatie van een god, met name van Vishnu. Wanneer een god niet alleen een menselijke gedaante aanneemt maar ook daadwerkelijk mens wordt, spreken we van een avatar.

Shakti – Betekent letterlijk ‘kracht’ maar duidt op de vrouwelijke gezellen van de trimurti: Saraswati, de gezellin van Brahma, Lakshmi, de gezellin van Vishnu en Parvati, de gezellin van Shiva.

Raakvlakken met het Christendom

Het hindoeïsme is minder vanzelfsprekend in verband te brengen met de christelijke geloofstraditie dan haar spirituele nakomeling, het boeddhisme. Het eerste grote verschil dat direct opvalt is dat het hindoeïsme geen stichter of profeet kent. Hindoes zijn geen volgelingen van een bijzonder of goddelijk individu, zoals christenen en boeddhisten dat uitdrukkelijk wel zijn. De heilige geschriften van het hindoeïsme draaien ook niet zozeer om de daden en lotgevallen van mensen of volkeren (zoals het Oude Testament), maar eerder om de goden en hun incarnaties. Wat dat betreft is het hindoeïsme eerder te vergelijken met het Griekse polytheïsme dan met het jodendom.

Er zijn echter wel een aantal raakvlakken aan te wijzen tussen het hindoeïsme enerzijds en het Christendom anderzijds. Om te beginnen brengt het hindoeïsme, net als het tevens op het Indische subcontinent ontstane boeddhisme, een opgewekte boodschap. Ondanks het feit dat het menselijke bestaan getypeerd kan worden als een lijden tot in de eeuwigheid, bestaat er toch de mogelijkheid tot bevrijding van de eeuwige kringloop van het leven. Het hindoeïsme leent zich bij uitstek voor bevrijdingstheologieën.

Ten tweede zou men een verband aan kunnen wijzen tussen het hindoeïstische begrip avatara en de typering van Jezus Christus als de belichaming van het Woord zoals deze in het Evangelie volgens Johannes te vinden is. In het hindoeïsme, meer specifiek bij de groep hindoes die hun geloofsleven concentreren op de god Vishnu, wordt met de term avatara een mens aangeduid die een belichaming (incarnatie) van een god is. Zo kent Vishnu tien verschillende incarnaties, waarvan de negende de Boeddha was, en de tiende (Kalki) nog moet verschijnen. Door christelijke theologen wordt deze parallel echter niet snel geaccepteerd: de menswording van God in het Christendom is volgens hen een eenmalige en unieke gebeurtenis die niet te vergelijken zou zijn met de incarnaties van Vishnu en andere goden.

Een derde raakvlak is de rijke kloostertradities die beide religies met elkaar gemeen hebben. De hier verband mee houdende nadruk op intellectuele en spirituele oefening is in het hindoeïsme net zo sterk aanwezig als in het Christendom. De hindoeïstische wijsbegeerte kan zich meten met de intellectuele hoogstandjes van de Kerkvaders, de scholastici en de latere christelijke theologen en wijsgeren. Ook op spiritueel vlak zijn er grootmeesters aan te wijzen die niet onder doen voor St. Franciscus, Johannes van het Kruis of Teresa van Avila. Vele wijsgeren en spirituele grootmeesters zijn net als hun christelijke evenbeelden later heilig verklaard en hun invloed op de moderne geloofspraktijk is nog steeds groot.Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Freek Bakker.