Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Pacht

Pacht

Pacht is een overeenkomst waarbij de ene partij (de  verpachter) zich verbindt om aan de ander (de pachter) een onroerende zaak (huis of los land) of een gedeelte daarvan in gebruik te geven voor de uitoefening van landbouw en waarbij de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie. Elke overeenkomst die voldoet aan de hiervoor gegeven omschrijving is voor de wet een pachtovereenkomst, ook als men de overeenkomst onder een ander benaming is aangegaan. Onder landbouw wordt verstaan: het bedrijfsmatig uitoefenen van akkerbouw, weidebouw, veehouderij, tuinbouw (inclusief fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen), de teelt van griendhout en riet en elke andere vorm van bodemcultuur met uitzondering van bosbouw. Pacht is wettelijk geregeld in titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voor het aangaan van een pachtovereenkomst heeft een parochie of caritasinstelling de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van de bisschop nodig (artikelen 53 respectievelijk 18 van de Algemeen Reglementen). Met ingang van 2014 kunnen pachtovereenkomsten volledig digitaal naar de grondkamer gestuurd worden. Men hoeft dus geen papieren versie meer te versturen.
 
Grondkamer
Los land / huur
Pachtprijzen
 
Grondkamer

Taken van de Grondkamer(s) zijn: 
  • pachtovereenkomsten of overeenkomsten tot wijziging of beëindiging daarvan toetsen en registreren 
  • pachtprijsherziening (op verzoek van verpachter en/of pachter)
  • taxatie verkoopwaarde pachtobject (in verband met het voorkeursrecht van de pachter)
  • beslissen over een kortere looptijd dan de wettelijke duur van een reguliere pachtovereenkomst 
  • beslissen om een pachter te machtigen de bestemming, inrichting of gedaante van het pachtobject te veranderen, als de wederpartij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gegeven

Los land / huur

Met ‘los land’ wordt land bedoeld zonder gebouwen. Als men los land voor langer dan zes jaar in gebruik geeft, tegen een tegenprestatie, is de pachtprijsbeheersing van toepassing. Bij aanvang van het contract moet een zogenaamde pachtprijstoets plaatsvinden. Is de termijn korter dan zes jaar, geldt het dwingende pachtrecht niet. Om deze reden wordt ook wel gesproken van liberalisering van de pacht van los land. Omdat een zelfde stuk land steeds door dezelfde partijen opnieuw verpacht mag worden, is regelgeving van pachtprijsbeheersing feitelijk op deze situatie niet meer van toepassing.

Pachtprijzen

Het Pachtprijzenbesluit van 2007 bepaalt hoe de hoogst toelaatbare pachtprijs wordt bepaald. De prijzen worden vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Pacht. De pachtnormen worden jaarlijks aangepast en werken van rechtswege door in de pachtprijzen van lopende pachtovereenkomsten. Mits de pachtprijs niet hoger is dan de hoogst toelaatbare pachtprijs kunnen pachter en verpachter zonder tussenkomst van de Grondkamer de pachtprijs regelen. De pachtprijzen zijn het laatst gewijzigd op 1 juli 2012. De eerstvolgende aanpassing is op 1 juli 2013.