Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Dossiers » Verzameldossier » boeken (over)

boeken (over)

Dialogo e rinnovamento (2011)
2000 jaar theologie: Leven en werk van de grote christelijke denkers (2 delen)
Almighty God: A Study of the Doctrine of Divine Omnipotence
Teken van aanwezigheid. Een katholieke ecclesiologie in oecumenisch perspectief
The promise of the Father: Jesus and God in the New Testament
Holocaust theologie en de ‘dood van God’
Historie caritasinstelling
25 Eeuwen Theologie
Geschiedenis van de Theologie. Beknopt overzicht
Pete Ward, Liquid church
Ik moest van Pilatus achter Jezus aan: Verslag van een speurtocht
John P. Galvin, ‘Jesus Christ’
Jesus der Christus
Handbuch der Dogmatik
Jesus: Symbol of God
Jezus, het verhaal van een levende
Opnieuw: wie is Jezus?
Jezus van Nazareth - Proloog: De kinderjaren
Jesus Christus, wahrer Mensch und unser Herr: Christologie
Christelijke theologie: Een introductie
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
De Geest, het Woord en de Zoon: Theologische overdenkingen over Geest-christologie, Logos-christologie en drieëenheidsleer
We Believe in One Lord Jesus Christ
De zeven sacramenten op de drempel van het derde millennium
Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation
Jezus van Nazaret
Models of the Church
Feminist interpretation of the Bible
Theologie: De basis
Verborgen lezers: Over tekst en communicatie in het Oude Testament
Edward Postma, De ruimte van het geloof. Over C.W. Mönnichs Pelgrimage (1953)
Jezus van Nazareth Deel I: Van de doop in de Jordaan tot de gedaanteverandering
Kerk met twee ogen. Een katholieke ecclesiologie
Yves Congar, ‘Die Wesenseigenschaften der Kirche’
Holiness, Speech and Silence: Reflections on the Question of God
Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen
Spreken over God als Vader. Hoe kan het anders?
Huwelijk (Pastorale Handreikingen)
Onze Heer, Deel 2. De gedachtenis van lijden, dood en verrijzenis van Jezus Christus
Onmodieuze Theologie: Over de waarde van de theologie van ‘Grieks’ denkende kerkvaders
'Verre van een keten: de dynamiek van de christelijke traditie volgens Maurice Blondel'
Jezus: De levensgeschiedenis van een religieus genie
Brieven aan de Parelvisser. Over tijd en eeuwigheid, leven en sterven, heden en toekomst
Christus, sacrament van de Godsontmoeting
The Holy Spirit and the Christian Life: The Theological Basis of Ethics
Jesus our Redeemer: A Christian Approach to Salvation
Sacraments and sacramentality
Nico Riemersma, 'Over de grondwoorden en vertaling van het bijbels getuigenis'
Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology
De gebroeders Karamazov
Onze Heer, Onderzoekingen in het katholieke geloof over Jezus Christus
Van Irenaeus tot Barth: klassieke gestalten van christelijk geloven en denken
Heeft God de kerk nodig? Over de theologie van het volk van God
Katholiek geloof gewogen: De Katechismus van de katholieke kerk over de geloofsbelijdenis
The Lord and Giver of Life: Perspectives on Constructive Pneumatology
Huwelijksrecht
Sacramenteel denken en leven
De oudste credo’s van het christendom. Hun ontstaan en hun functie
Sacramental Theology
The Creed: The Apostolic Faith in Contemporary Theology
Jezus van Nazareth Deel II: Van de intocht in Jeruzalem tot de opstanding
Een katholieke Kerk met toekomst
Met de stille glans van Gods Geest: Sacramenten en postmoderniteit
‘Die Kirche Jesu Christi – auf dem Weg zu einer Communio-Ekklesiologie’
The Historical Jesus: A Comprehensive Guide
In de handen van mensen. 2000 jaar Christus in de westerse cultuur
I.N.R.I. 2000 Years After
Abba: Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte
Doopsel (Pastorale handreikingen)
Doopcatechese van Cyrillus van Jeruzalem
Das Jüngste Gericht. Hoffnung auf Gerechtigkeit
The Church We Believe In: One, Holy, Catholic and Apostolic
De tuin der zeven bronnen
Maarten den Dulk, Een vader had drie zonen
The Nicene Faith
The Hidden Center. Spirituality and Speculative Christology in St. Bonaventure